AIK

Box 32
880 41 EDSELE
Telefon: 0623-205 75
Kontaktperson:
Jörgen Bystedt
Skolvägen 18
880 41 EDSELE

Alkohol- och Drogpolicy i Edsele AIK

Vi vill bedriva våra aktiviteter så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Detta är utgångspunkten för vår inställning i alkoholfrågan. Droger i olika former är negativt för alla former av verksamhet. Nedanstående riktlinjer och handlingsplaner behandlar detta.

Vår policy innebär för ungdomar:

  • Ingen alkohol får förtäras av person under 18 år.
  • Rökning eller snusning får ej förekomma.
  • Dopningspreparat eller narkotiska preparat får ej brukas eller hanteras.

Vår policy innebär för våra medlemmar över 18 år och förtroendevalda:

  • Alkoholförtäring i samband med aktiviteter (träning, tävling, läger och liknande) är ej tillåtet.
  • Dock får alkohol intagas under ordnade former av myndiga personer, om det inte sker i samband med tävling eller andra aktiviteter och utanför lokalerna där aktiviteterna genomförs
  • Langning får inte ske.
  • Rökning får inte ske i klubbens lokaler.
  • Vi ser helst inte heller snusning vid ovanstående tillfälle.

Vår policy innebär för styrelsen:

  • Styrelsen skall se till så att berörda är välinformerade om föreningens drogpolicy.
  • Styrelsen skall vara uppdaterad på policyns innehåll.
  • Styrelsen bär det yttersta ansvaret att se till att policyn efterlevs.

Så här gör vi om vår alkohol- och drogpolicy inte hålls:

Åtgärd om ungdom felar:

Påtalar och informerar om policyn samt riktar en tillsägelse/för diskussion med berörd. Vidare tas en föräldrakontakt. Vid upprepning kan påföljd såsom avstängning bli aktuell.

Åtgärd om vuxen felar:

Påtalar och informerar om policyn samt riktar en tillsägelse och för diskussion med berörd. Om man är påverkad vid aktivitet avvisas/avstängs man omgående, därefter diskussion om anledning etc. Vid upprepning kan påföljd såsom avstängning/uteslutning bli aktuell. Förekomst av dopning och narkotikamissbruk medför direkt avstängning.

Så här gör vi för att sprida vår alkohol- och drogpolicy till våra medlemmar och andra:

  • Alla styrelserepresentanter och övriga förtroendevalda tar del av drogpolicyn.
  • Uppdatering görs varje år i samband med årsmötet.
  • Information sker via vår hemsida och i samband med aktiviteter och klubbmöten.
  • Policyn anslås i klubblokalen och skickas ut i första klubbladet efter årsmötet varje år.

Denna policy antogs vid Edsele AIKs årsmöte/styrelsemöte april 2008